مع الأسف در سالیان بسیار دراز در تحت فشار بودند و چپاولگران شرق و غرب اینها را در فشار گذاشته بودند، ما الآن وارث یک همچو چیزهایی هستیم، و یک آشفتگیهایی که همیشه بعد از انقلابات هست. اجتناب از این آشفتگیها نمی‌شود کرد. هیچ انقلابی نبوده است که دنبال آن، این طور مسائل نباشد.
دلایل بی‌نظیر بودن انقلاب ایران
و من باید عرض کنم که انقلاب ایران انقلابی بوده است که نظیر نداشته است از جهاتی:
یکی اینکه مقابل این انقلاب همه نیروهای اهریمنی چپ و راست ایستاده بودند؛ همه پشتیبانی می‌کردند؛ اظهار پشتیبانی می‌کردند. بلکه بسیاری از دولتهای اسلامی هم همین طور پشتیبانی می‌کردند. ما چیزی نداشتیم در دست، و آنها همه چیز، و - بحمدالله - به واسطه قدرت اسلام، که همه را به هم پیوند داد و نیروهای انتظامی را هم به ملت پیوند داد، این پیروزی حاصل شد، به رَغْم انْف (1) آنهایی که خیال می‌کردند امکان ندارد. یک چیزی را که آنها غیر ممکن می‌دانستند، واقع شد برای ما.
تحول روحی ملت
و از جهت تحولهای روحی که در ملت پیدا شده است هم یک نمونه است. به نظر من این تحول روحی که در جامعه ما - بحمدالله - پیدا شده است، و رو به رشد است و امیدوارم که کمک کنیم هر که به رشد خودش برسد، اهمیت این تحول روحی بیشتر از اهمیت این پیروزی است. این یک پیروزی معنوی است. اهمیت پیروزی معنوی بیشتر از پیروزی نظامی و مادی است و این معنا حاصل شده است. ما الآن مشاهَدمان هست که جوانهای ما - چه جوانهای نیروی انتظامی و چه جوانهای معمولی و پاسدارها و حتی بازاریها - مکرر می‌آیند پیش من، حتی امروز، و آرزو می‌کنند، به من می‌گویند شما دعا کنید ما شهید بشویم. این روحیه، این روحیه انقلابی، که در نفوس پیدا شده است، این

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>