اهمیت حفظ تحول روحی ملت ایران
و اگر بخواهید که اسلام تحقق پیدا بکند، همه آثار شرک و کفر از این مملکت از بین برود، باید این وحدت کلمه و این نهضت را حفظ کنید. و مهم این است که این تحولی که خدای تبارک و تعالی به قدرت تامّه خودش در شما ایجاد کرده است، قدرش را بدانید و حفظش کنید. این یک معنایی است که خدا ایجاد کرده است در شما. این تحولی است که خدا ایجاد کرده. این همه زحمت و رنج می‌برید و با آغوش باز استقبال می‌کنید، این یک تحول روحانی است؛ یک معنای غیبی الهی است. قدرش را بدانید و حفظ کنید، و خداوند به شما پیروزی خواهد داد. تا این تحول هست شما پیروزید. ان شاء الله همه موفق باشید، همه مؤید باشید.