تلگراف
زمان: 7 فروردین 1342 / 1 ذی القعده 1382
مکان: قم
موضوع: تشکر از اظهار همدردی در فاجعه حمله عوامل رژیم شاه به مدرسه فیضیه
مخاطب: بحرالعلوم، سید حسن
رشت - حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای بحرالعلوم - دامت برکاته
از اظهار همدردی در فاجعه وارده بر اسلام متشکرم. خداوند قاهر کافی است.
خمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>