نامه
زمان: 3 فروردین 1328 / 22 جمادی الاول 1368
مکان: قم
موضوع: استفسار درباره تشکیل مجلس مؤسسان
مناسبت: شایعه موافقت آقای بروجردی با تشکیل مجلس مؤسسان
مخاطب: طباطبایی بروجردی، سید حسین (مرجع بزرگ تقلید)
محضر مقدس حضرت مستطاب آیت الله العظمی آقای حاجی آقا حسین طباطبایی
بروجردی - متع الله المسلمین بطول بقائه
چون منتشر است که راجع به تشکیل مجلس مؤسسان بین حضرت مستطاب عالی و بعض اولیای امور مذاکراتی شده و بالنتیجه با تشکیل مجلس مؤسسان موافقت فرموده‌اید، نظر به اینکه تشکیل مجلس مؤسسان مؤثر در مقدرات آینده کشور و مصالح دینی و ملی و اجتماعی است، به علاوه حدود اختیارات نمایندگان و نتایجی که ممکن است این اقدام داشته باشد معلوم نیست، مستدعی است حقیقت این انتشار را برای روشن شدن تکلیف شرعی اعلام فرمایید. (1)
روح الله خرم آبادی (2) - مرتضی حائری - سید محمد یزدی (3) - روح الله الموسوی (4) - محمدرضا موسوی گلپایگانی - 22 جمادی الاولی 1368.