مصوبه
زمان: 7 مهر 1328 / 6 ذی الحجه 1368
مکان: قم
موضوع: تعیین هیأتهای رسیدگی به امور طلاب و امتحانات حوزه علمیه
بسم الله الرحمن الرحیم
در لیله پنجشنبه ششم شهر ذی الحجة الحرام 68، آقایان علمای حوزه علمیه قم، حسب امر حضرت آیت الله العظمی (1) - مدظله - و تصویب سایر حجج اعلام مجتمع شده و مقرر داشتند که در هفته، سه هیأت تشکیل شود که هر هیأتی وظیفه خاصه‌ای انجام دهند، چنانچه در ذیل بیان خواهد شد:
1- هیأتی برای رسیدگی به امر طلاب و مدارس، که اسامی آنها از قرار ذیل است:
آقای آقا سید زین العابدین - آقای حاج سید احمد خوانساری - آقای حاج سید محمد رضای گلپایگانی - آقای آقا سید ابوطالب مدرسی - آقای حاج میرزا محمود قمی - آقای حاج میرزا مصطفی - آقای حاج سید احمد زنجانی - آقای حاج شیخ ابوالقاسم اصفهانی - آقای آقا مرتضی حائری - آقای حاج میر سید حسن - آقای آقا ریحان الله - آقای حاج فقیهی - آقای آقا مرتضی قمی.
توضیح آنکه آقایان فوق در مواقع عادی مجتمع می‌شوند، و در مواقع غیر عادی اطلاع می‌دهند که تمام سه حوزه مجتمع شوند برای حل قضیه غیر عادیه.
2- هیأتی برای امتحان خارج تازه واردین به قرار ذیل:
آقای آقا مرتضی حائری - آقای آقا سید محمد یزدی - آقای حاج آقا روح الله خمینی.
3- هیأتی برای امتحان تازه واردین غیرخارجی از این قرار:
آقای آقا سید زین العابدین - آقای فاضل - آقای قاضی - آقای حاج فقیهی - آقای حاج میر سید حسن - آقای آقا شیخ ابوالقاسم نحوی - آقای حائری - آقای صاحب الداری -