آقای آقا مرتضی قمی.
مطالب فوق را حضرات آقایان به اکثریت قریب اتفاق تصویب نمودند:
الاحقر محمود الحسینی - زین العابدین الحسینی الکاشانی - احمد الحسینی الزنجانی - العبد مصطفی القمی - سید محمد یزدی - روح الله الموسوی - فاضل موحدی لنکرانی - حائری - الاحقر صاحب الداری - الاحقر ابوالقاسم اصفهانی - عبدالحسین فقیهی - حسین القاضی الطباطبایی - مرتضی مبرقعی - الاحقر ریحان الله گلپایگانی - مرتضی حائری.