بیانات
زمان: 22 فروردین 1343 / 27 ذی القعده 1383
مکان: قم
موضوع: تأمین نیازمندیهای خانواده شهدا
حضار: بازماندگان شهدای قیام 15 خرداد 42 (1)
[اگر این خانواده‌ها] احتیاج دیگری هم داشته باشند، بعداً تأمین خواهم کرد؛ ناراحت نباشید. امیدوارم جزو شهیدان سیدالشهداء محسوب شوند؛ خودم هم در این مصیبت شریک هستم. من هم مصیبت زده هستم. از همه مهمتر مصیبتِ دین است که دارد لطمه می‌خورد.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>