می‌زنیم؛ ارتجاع است این؟ آقا بیایید، خوب بیایید بنشینید ببینیم کجای این ارتجاع است. شما که دولت، به قول خودتان، مملکت سابقه دار دو هزار و پانصد ساله دارید و هی می‌نازید به استخوانهای پوسیده‌ای که رفته‌اند و از بین رفته‌اند، و در مقابل اسلام، می‌خواهید استخوانها را از زیر خاک درآورید، شمایی که اینقدر می‌نازید به این استخوانهای پوسیده و ملت سابقه دار کذا و کذا، حالا این آخر عمری آمده‌اید با اسرائیل هم پیوند [شده اید]؟ در مقابل احکام اسلام، در مقابل مسلمین؟ ما وقتی می‌گوییم که با اسرائیل [هم پیمان‌] نشوید، حالا ما پیوند کردیم با کذا و «جوجو» آمده و چی آورده؟ (1) تف بر این منطق! سیاه باد رویتان! ما این حرفها را می‌زنیم؛ کجای این، کجای این کهنه پرستی است که مردک می‌گوید کهنه پرستی. کجای این کهنه پرستی است؟
اسلام در اعلا مرتبه تمدن
ما در اعلا مرتبه تمدن هستیم؛ اسلام در اعلا مرتبه تمدن است؛ مراجع عالیقدر اسلام در اعلا مرتبه تمدن هستند. خوب، بروید ببینید آنها [را]، اینجا موجودند، مشهد موجود است، تهران موجود است، نجف موجود است، بروند ببینند، کدام اینها مرتجع هستند؟ آقایان خودشان با طیاره اینجا و آنجا می‌روند، بعد می‌گویند با الاغ ملت برود؟ مگر امسال نبود یکی از مراجع با طیاره رفت به مشهد؟ مگر سایر مراجع با اتومبیل راه نمی‌روند؟ امسال هم مراجع راه افتادند، همه مجتمع شدند- که بعد تشکرش را عرض می‌کنم- همه مجتمع شدند در تهران؛ اینها با الاغ رفتند؟ اینها مخالفند با آثار تمدن؟
روحانیت، پشتوانه رایگان مملکت
ما می‌گوییم نکنید اینطور. خوب، ما همه از هم هستیم؛ اولاد یک خانواده هستیم، اهل یک مملکت هستیم، چرا ما را می‌خواهید بشکنید؟ ما مجاناً پشتوانه این مملکت هستیم، هیچ هم تحمیل بر بودجه شما نداریم. می‌سازیم؛ می‌سازیم با این کتکها، با این‌