سرحد کجا. چرا؟ با کی دعوا دارند؟ چرا مسلمین با هم جنگ می‌کنند؟ چه وادار کرده است که مسلمین با هم جنگ کنند؟ جز دست استعمار؟ شما دست استعمار را از روی دوَل اسلامی بردارید، ببینید که چه دولتی در کار هست؛ چه دولتی پیش می‌آید؛ ثغورتان را هم همه حفظ کنید. اگر بنا شد حکومت اسلامی باشد، اگر بنا شد دیانت اسلام حکومت کند، تمام ثغور حفظ می‌شود؛ تعدی دولتی به دولت دیگر نمی‌کند؛ همه مسْلمند؛ همه تحت لوای اسلامند. اینکه می‌بینید تعدی می‌کنند، این برای آن لشکرکشی می‌کند، او برای او لشکرکشی می‌کند، برای اینکه اینها در تحت لوای اسلام نیستند.
و از بدبختیهایی که بر دول اسلامی و بر ممالک اسلامی و بر ملت اسلام پیش آمده است، از جمله آنها، این است که از سالهای بسیار بعید و طولانی مشغول شده‌اند، یک مدت زیادی دول استعمارطلب مشغول شده‌اند پیغمبر اسلام را کوچک کنند؛ یک مدتهای زیاد دنبال این رفتند که پیغمبر اسلام را کوچک کنند. بعدش دنبال این رفتند که احکام اسلام یک احکامی است که مال هزار سال پیش از این است و حالا چه و چه شده است و مملکت مترقی شده است و امثال ذلک، و اسلام نمی‌تواند اشباع کند آن خواسته‌های ملل را. آقا شما از اسلام چه دیدید؟ شما تمام مطبوعاتتان، تمام تلویزیونهایتان، تمام رادیوهایتان، تمام گفتارتان، نطقهایتان در مجالس، همه اینها برای شکستن احکام اسلام است. سوء نیت هم اگر ندارید، شما را واداشتند به این معنا - اما تهدیداً او تطمیعاً یا اغفالاً. (1) ان شاء الله اغفال باشد، خیانت نباشد؛ غافل باشید. شما که به ما مجال این را نمی‌دهید که اسلام را معرفی کنیم به عالم.
نصیحت به اغفال شدگان
همین سه - چهار روز پیش از این یک کاغذی از یکی از دانشجویان امریکا برای من آمد که این یکی از جوانهایی است که من نمی‌شناسمش لکن ظاهر کلامش این بود که‌