خراب و بیچاره؛ خیال می‌کنید اینها از اسلام است. خیر آقا، اینها از سران اسلام است؛ اینها از اسلام نیست. سران اسلام که در تحت سیطره مستعمرین واقع شده‌اند ما را به این روز نشانده‌اند؛ ذخایر ما را به دیگران تحویل دادند و ما بدبخت و بیچاره و گرسنه ماندیم.
مقایسه مسیحیت و اسلام
آنجا رؤسای بزرگ جمهور یکشنبه می‌روند - آنطور که گفته می‌شود - سراغ مراسم مذهبی‌شان؛ اینجا شما یک نفر از اینها را توی مسجد می‌بینید؟ می‌شود پیدایشان کرد؟ از این رؤسای ما یکوقت تو مسجد پیدا می‌شود؟ بله، گاهی وقتها پدرش می‌میرد، برادرش می‌میرد، چه می‌شود، یک عبوری هم از اینجا می‌کند، با تبختر و کذا! اما مسجد نیست اینکه. در نمازْ اینها حاضر می‌شوند؟ آنها رؤسای جمهورشان در نماز هم حاضر می‌شوند، سلاطینشان هم حاضر می‌شوند، آنها مراسم مذهبی‌شان - آن مذهبی که هیچی ندارد. آقایان خیال می‌کنند مذهب مسیحْ آنی است که حالا دست ماست؛ البته در زمان خودش درست بوده؛ اینکه الآن دست ماست از مذهب مسیح و از احکام مسیح، خوب ببینید؛ ببینند این دانشجویان، ببینند آن چیست و قرآن چیست. احکام مسیح را ببینند چیست، احکام اسلام را ببینید چیست. احکام اسلامی که کرورها، (1) میلیونها حکم اسلام دارد برای هر چیزی. تصورْ شما نمی‌توانید بکنید، یک چیزی در عالَم، یک واقعه‌ای در عالَم، اتفاق بیفتد اسلام نداشته باشد حکم؛ حکمش بالای سرش است. یک همچو اسلامی که الآن هم هر حادثه‌ای اتفاق بیفتد حکمش را دارد، این یک مذهبی است که کهنه پرستی است و عقب افتادگی است و بدبختیها از اسلام است؟! بدبختیها از این رؤسای اسلام است، این رؤسای بیچاره، این سران دول بیچاره؛ که توجه ندارند به مصالح خودشان یا نمی‌خواهند توجه داشته باشند. اینهاست که ما را بدبخت کرده است؛