عظام - کثّرالله نسلهم المبارک - را در موارد مقرره شرعیه و اعلای کلمه طیبه اسلام صرف نموده و مابقی از سهمین مبارکین را جهت حفظ حوزه‌های مقدسه علمیه - صانهاالله تعالی عن الحدثان - نزد حقیر ارسال نمایند؛ و نیز مجازند در دستگردان نمودن و امهال به مقدار متعارف و اخذ و ایصال.
«واوصیه - ایّده الله تعالی - بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی و التجنب عن الهوی و التمسک بعروة الاحتیاط فی الدین و الدنیا؛ و ارجو من جنابه ان لا ینسانی من صالح دعواته»؛ والسلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته.
به تاریخ ششم شهر جمادی الثانیه 1384
روح الله الموسوی الخمینی