فهرست اجازات
زمان: از 1 آبان 1344 / 27 جمادی الثانی 1385 تا 21 اردیبهشت 1357 / 3 جمادی الثانی 1389
مکان: نجف
موضوع: فهرست اجازات شرعی صادر شده در مدت اقامت در نجف اشرف (1)
بسمه تعالی
صورت اجازاتی که داده‌ام در نجف اشرف
1- گیرنده: آقای حاج سید محمد نبوی زاده کازرونی ... 27/جمادی الثانی/ 85
معرّف: ... (2)
حدود اختیارات: امور حسبیه و دستگردان و قسمت سهم سادات و ایصال دو ثلث
2- گیرنده: آقای حاج میرزا علی آقای فلسفی تنکابنی ... 11/شعبان/ 85
معرّف: معروف است.
حدود اختیارات: مجاز در حسبیات، وکیل دراخذ و دستگردان سهمین و غیرهما، و ثلث سهم در اختیار خودشان است.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>