3- گیرنده: آقای حاج آقا مصطفی مسجد جامعی- تهران ... 11/شعبان/ 85
معرّف: آقای حاج حسن آقای سعید، و مصطفی (1)
حدود اختیارات: مجاز در اخذ سهم و صرف در اعاشه و ایصال بقیه و مجاز در حسبیات
4- گیرنده: آقای آقا شیخ مصطفی فائق تهرانی ... 12/شعبان/ 85
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: لفظاً مجازند در اخذ سهم امام علیه السلام به قدر معاش و ایصال بقیه
5- گیرنده: آقای حاج حسن آقای سعید تهرانی ... 14/شعبان/ 85.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: وکیل در اخذ و ایصال و ثلث در اختیار ایشان و مجاز در حسبیات
6- گیرنده: آقای آقا شیخ غلامحسین یزدی ... 14/شعبان/ 85.
معرّف: آقای سید عباس خاتمی یزدی و آقا شیخ غلامرضا یزدی.
حدود اختیارات: مجاز در اخذ و صرف در اعاشه و ایصال بقیه و مجاز در حسبیات
7- گیرنده: آقای آقا شیخ مهدی مصحفی کرمانی ... 20/شعبان/ 85
معرّف: آقای خلخالی و آقای آقا سید عباس یزدی.
حدود اختیارات: اخذ سهم به مقدار حاجت و ایصال بقیه و در حسبیات.
8- گیرنده: آقای حاج سید مصطفی طباطبائی- تهران ... 20/شعبان/ 85.
معرّف: آقای آقا سید محمدعلی شیرازی و آقای انصاری، آقا شیخ احمد.
حدود اختیارات: اخذ سهم به مقدار حاجت، و در حسبیات.
9- گیرنده: آقای آقا سید حسن شریعتمداری- تهران ... 9/رمضان/ 85.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: اخذ سهمین و ایصال بقیه سهم امام، و امور حسبیه.
10- گیرنده: آقای حاج شیخ حسین امینی- کرمانشاه ... 9/رمضان/ 85.
معرّف: آقای آقا شیخ علی آقا تهرانی و آقای آقا شیخ علی ستاری.
حدود اختیارات: اخذ سهم و صرف در مخارج و ایصال دوثلث بقیه، و امور حسبیه.
11- گیرنده: آقای آقا شیخ محمدعلی محی الدینی- رفسنجان ... 8/رمضان/ 85.
معرّف: آقایان مرعشیین نجف.