حدود اختیارات: در امور حسبیه و اخذ سهم و ایصال.
12- گیرنده: آقای آقا شیخ محمد جواد صرّافی - رفسنجان ... 9/رمضان/ 85.
معرّف: آقایان مرعشیین نجف.
حدود اختیارات: امور حسبیه و سهم امام و ایصال بقیه بعد از صرف مخارج.
13- گیرنده: آقای حاج سید احمد دیباجی - شمیران 11/رمضان/ 85 نسخه ثانیه برای آقای دیباجی.
صادر شد چون اولی نرسیده بود، تاریخ: 6/شعبان/ 86.
معرّف: آقای خلخالی و آقای مرعشی.
حدود اختیارات: اخذ مجهول المالک و سهمین و صرف در مخارج و ایصال نصف.
14- گیرنده: آقای حاج سید مرتضی موحد ابطحی - اصفهان ... 27/رمضان/ 85.
معرّف: آقای صانعی.
حدود اختیارات: اخذ سهمین و امور حسبیه.
15- گیرنده: آقای سید نورالدین مهدوی لنگرودی - لنگرود ... 27/رمضان/ 85.
معرّف: آقای خائفی و بعض دیگر.
حدود اختیارات: اخذ سهمین برای اعاشه خود.
16- گیرنده: آقای آقا شیخ یوسف صانعی ... 14/شوال/ 85.
معرّف: معروفند.
حدود اختیارات: حسبیه و اخذ سهم و ایصال زاید بر ثلث.
17- گیرنده: آقای آقا شیخ علی محمد جامی و نیز علیای فسا ... 14/شوال/ 85.
معرّف: آقای صادقی و آقای غروی خراسانی.
حدود اختیارات: حسبیه و پس از صرف سهم، ایصال بقیه.
18- گیرنده: آقای حاج شیخ محمد مهدوی لاهیجانی - نجف اشرف ... 26/شوال/ 85.
معرّف: معروفند.
حدود اختیارات: حسبیه و اخذ سهم و صرف در موارد مقرره.
19- گیرنده: آقای سید عبدالله جعفری تهرانی - حوالی تهران ... 14/ذی القعده/ 85.
معرّف: آقای شیخ محمدصادق تهرانی و آقای شیخ عباس محفوظی.
حدود اختیارات: نقل احادیث و اخذ وجوه و ایصال پس از خرج وایصال سهم سادات به محل خود.