20- گیرنده: آقای آقا سید روح الله خاتمی اردکانی ... 20/ذی القعده/ 85.
معرّف: معروف هستند، و نیز مصطفی معرفی کردند.
حدود اختیارات: حسبیات و اخذ و صرف نصف و دستگردان.
21- گیرنده: آقای آقا شیخ علی قدیری - اصفهان ... 20/ذی القعده/ 85.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث و دستگردان.
22- گیرنده: آقای آقا شیخ محمدصالح فائزی تهرانی - عین الدوله ... 25/ذی القعده/ 85.
معرّف: آقای آقا سید عباس یزدی.
حدود اختیارات: اخذ وجوه و صرف سهم در اعاشه و ایصال بقیه.
23- گیرنده: آقای آقا سید نورالله آیت اللهی یزدی - قم ... 25/ذی القعده/ 85.
معرّف: آقای فکور یزدی.
حدود اختیارات: حسبیات و اخذ سهم و ایصال بقیه.
24- گیرنده: آقای آقا سید یعقوب زنجانی - قم ... 25/ذی القعده/ 85.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیات و اخذ سهمین و ایصال بقیه سهم امام (ع).
25- گیرنده: آقای آقا شیخ کمال الدین مجتهدی - جوادیه تهران ... 29/ذی القعده/ 85.
معرّف: آقای خلخالی و آقای عمید، از قول جماعتی.
حدود اختیارات: حسبیات و صرف و ایصال بقیه.
26- گیرنده: آقای آقا شیخ محمد مؤمن قمی ... غرّه/ ذی الحجه/ 85.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیات و ایصال پس از مصرف اعاشه.
27- گیرنده: آقای آقا شیخ لطفعلی فقیهی نجف آبادی ... غرّه/ ذی الحجه/ 85 (1).
معرّف: آقای صانعی، آقای خادمی.
حدود اختیارات: اخذ سهم و ایصال پس از صرف اعاشه.
28- گیرنده: آقای آقا شیخ حسن خسروی پاکستانی ... 16/ذی الحجه/ 85.
معرّف: آقای آقا شیخ احمد منتظری قمی و آقا شیخ علی پاکستانی.