حدود اختیارات: اخذ سهم به مقدار معاش.
29- گیرنده: آقای آقا سید مصطفی سیادتی - سبزوار ... 22/ذی الحجه/ 85.
معرّف: آقای آقا سید عبد الاعلی سبزواری و آقای واعظی سبزواری.
حدود اختیارات: حسبیات و اخذ سهمین و ایصال دوثلث سهم امام (ع).
30- گیرنده: آقای آقا سید میرزا حسین افغانی - افغانستان ... 25/ذی الحجه/ 85.
معرّف: آقای آقا سید ابراهیم رحمانی و یک نفر افغانی.
حدود اختیارات: حسبیات و وکالت و ایصال دوثلث.
31- گیرنده: آقای آقا سیدحسن موسوی اصفهانی ... 25/ذی الحجه/ 85.
معرّف: آقای حاج آقا باقر خوانساری، آقای آقا سید محمدعلی شیرازی.
حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه از مخارج.
32- گیرنده: آقای آقا شیخ احمد زاهد اصفهانی - نجف ... 17/محرم/ 86.
معرّف: آقای پیشوائی کازرونی.
حدود اختیارات: تنفیذ اجازه مرحوم آقای شیرازی (1) - رحمه الله.
33- گیرنده: آقای حاج آقا محمد منتظری قمی - قم ... 17/محرم/ 86.
معرّف: مصطفی، علاوه معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیات و اخذ سهمین به قدر حاجت.
34- گیرنده: آقای حاج سید محمد رضا حسینی غروی - تهران ... 18/محرم/ 86.
معرّف: آقای حاج آقا نصرالله و آقای آقا روح الله شاه آبادی.
حدود اختیارات: حسبیات و اخذ سهمین و ایصال دوثلث.
35- گیرنده: آقای حاج آقا مصطفی برقعی قمی - قم ... 19/محرم/ 86.
معرّف: معروف هستند و مصطفی نیز معرفی کرد.
حدود اختیارات: حسبیات و اخذ سهمین و ایصال بقیه سهم امام (ع).
36- گیرنده: آقای آقا داود تهرانی ... 19/محرم/ 86.
معرّف: مصطفی، خودم هم می‌شناسم.
حدود اختیارات: اخذ سهم برای اعاشه و ایصال بقیه.