37- گیرنده: آقای حاج شیخ علی محمدپور نجف آبادی - نجف آباد ... 21/محرم/ 86.
معرّف: آقای منتظری و بعض دیگر.
حدود اختیارات: حسبیات و اخذ سهم و ایصال دوثلث.
38- گیرنده: آقای آقا شیخ محمدعلی پاکستانی - پاکستان ... 21/محرم/ 86.
معرّف: آقای آقا سید مرتضی خلخالی و آقا شیخ علی پاکستانی.
حدود اختیارات: اخذ سهم به مقدار حاجت و ایصال بقیه.
39- گیرنده: آقای سلام الدین رضوی - تهران ... محرم/ 86.
معرّف: آقای آقا شیخ احمد اخوان انصاری.
حدود اختیارات: حسبیات و اخذ سهمین و ایصال بقیه.
40- گیرنده: آقای آقا سید علی اکبر یزدی ... محرم/ 86.
معرّف: آقای آقا سید عباس یزدی و آقای غروی.
حدود اختیارات: حسبیات و سهمین به مقدار حاجت.
41- گیرنده: آقای آقا شیخ عبدالرضا جوادی خراسانی - تهران ... 2/صفر/ 86.
معرّف: آقای آقا عطاء الله انصاری و آقای ... (1).
حدود اختیارات: حسبیات و سهم به مقدار اعاشه.
42- گیرنده: آقای آقا شیخ محمدعلی تهرانی - تهران ... 5/صفر/ 86.
معرّف: آقای خلخالی.
حدود اختیارات: حسبیات و اخذ سهم و ایصال دوثلث بقیه.
43- گیرنده: آقای آقا رضا کنی - تهران ... 6/صفر/ 86.
معرّف: آقای حاج شیخ محمدصادق تهرانی و مصطفی.
حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث بعد الصرف.
44- گیرنده: آقای آقا عمادالدین جزائری - خرم آباد ... 13/صفر/ 86.
معرّف: معروف است.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
45- گیرنده: آقای حاج شیخ هادی باریک بین - قزوین ... 13/صفر/ 86.
معرّف: موثوق است.