حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
46- گیرنده: آقای حاج میرزا علی اصغر هرندی - تهران ... 13/صفر/ 86.
معرّف: آقای حاج شیخ عبدالعلی قرهی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال سه ربع.
47- گیرنده: آقای آقا شیخ ضیاء الدین آیة اللهی ابهری ... 14/صفر/ 86.
معرّف: آقای عمید زنجانی، آقای غروی خراسانی.
حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث.
48- گیرنده: آقای آقا سید هادی خسروشاهی - قم ... 20/صفر/ 86.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیات و اخذ سهمین و ایصال بقیه.
49- گیرنده: آقای آقا شیخ جواد کربلائی ... 28/صفر/ 86.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث.
50- گیرنده: آقای حاج آقا حسین درب امامی - اصفهان ... 28/صفر/ 86.
معرّف: آقای حاج آقا احمد امامی.
حدود اختیارات: اخذ سهمین و ایصال بقیه سهم امام.
51- گیرنده: آقای آقا شیخ علی حجتی کرمانی - قم ... غرّه/ ربیع الاول/ 86.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه.
52- گیرنده: آقای آقا شیخ غلام محمد پاکستانی ... 3/ربیع الاول/ 86.
معرّف: آقای خلخالی.
حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث.
53- گیرنده: آقای آقا شیخ محمد ناصری دولت آبادی ... 6/ربیع الاول/ 86.
معرّف: آقای آقا سید محمدعلی ابطحی.
حدود اختیارات: حسبیات، و ایصال دوثلث.
54- گیرنده: آقای آقا شیخ حسین تهرانی (داماد آقای آقا شیخ آقابزرگ) ... 6/ربیع الاول/ 86.