معرّف: معروف است.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
55- گیرنده: آقای آقا سید ابراهیم صامتی قائینی - نجف ... 10/ربیع الاول/ 86.
معرّف: آقای آقا سید محمد آقا قائینی و آقای فرقانی.
حدود اختیارات: اخذ سهمین و ایصال بقیه سهم و حسبیات.
56- گیرنده: آقای آقا سید علی خامنه‌ای - مشهد ... 18/ربیع الاول/ 86.
معرّف: معروفند.
حدود اختیارات: اخذ سهمین و ایصال دوثلث سهم و حسبیات.
57- گیرنده: آقای آقا محمد موحدی لنکرانی - قم ... 18/ربیع الاول/ 86.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیات و اخذ سهم و ایصال بقیه.
58- گیرنده: آقای آقا سید محمد فقیه نیریزی - نیریز ... 24/ربیع الاول/ 86.
معرّف: آقای انصاری شیرازی و آقای غروی رفسنجانی.
حدود اختیارات: حسبیات و اخذ سهمین و ایصال بقیه سهم امام (ع).
59- گیرنده: آقای شیخ عبدالخالق درزی قزوینی ... 29/ربیع الاول/ 86.
معرّف: آقای مدنی، آقای ستاری.
حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه.
60- گیرنده: آقای آقا شیخ محمود فومنی - نجف ... 4/ربیع الثّانی/ 86.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیات و ایصال پس از صرف.
61- گیرنده: آقای آقا سید محمدحسین مرتضوی لنگرودی - تهران ... 11/ربیع الثّانی/ 86 ..
معرّف: آقای آقا مجتبی لنگرودی در حق ایشان.
حدود اختیارات: حسبیات و صرف نصف سهم و ایصال نصف.
62- گیرنده: آقای شیخ حیدرعلی دوست حسینی - اطراف کرج ... 13/ربیع الثّانی/ 86.
معرّف: آقای غروی و آقای صافی از فضلا.
حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث.
63- گیرنده: آقای آقا شیخ اسماعیل انصاری مازندرانی ... 7/جمادی الاول/ 86.