معرّف: آقای آقا شیخ عبدالرحیم صادقی، آقای محقق دامغانی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
64- گیرنده: آقای آقا شیخ احمد میرزائی گرگانی - گرگان ... 23/جمادی الاول/ 86.
معرّف: آقای محامدی، آقای سید عباس یزدی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
65- گیرنده: آقای آقا سید موسی خوانساری همدانی - همدان ... 5/جمادی الثانی/ 86.
معرّف: آقای اشراقی، و نیز معروف است.
حدود اختیارات: حسبیات و دوثلث ایصال.
66- گیرنده: آقای آقا شیخ عبد ... (1) - همدان ... 5/جمادی الثانی/ 86.
معرّف: آقای اشراقی.
حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث.
67- گیرنده: آقای آقا سید احمد حسینی قمی - قم ... 6/جمادی الثانی/ 86.
معرّف: آقای مؤمن و آقای آل طه.
حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث.
68- گیرنده: آقای حاج سید حسین سلطانی - آبادان ... 8/جمادی الثانی/ 86.
معرّف: آقای آقا سید عبدالاعلی سبزواری، آقای آقا سید جعفر مرعشی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
69- گیرنده: آقای شیخ مهدی امالی- بین کاظمین و بغداد ... 8/جمادی الثانی/ 86.
معرّف: آقای سید حفیظ، آقای حاج حسین از اخیار.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
70- گیرنده: آقای حاج سید احمد طاهری خرم آبادی ... 13/جمادی الثانی/ 86.
معرّف: معروف است.
حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث.
71- گیرنده: آقای حاج شیخ قربانعلی ذوالقدری زنجانی - قم ... 13/جمادی الثانی/ 86.
معرّف: مرحوم آقا شیخ عباس تهرانی و بعضی دیگر.