72- گیرنده: آقای سید میرزا آقای هاشمی اصفهانی ... 11/رجب/ 86.
معرّف: آقای حاج شیخ عبدالعلی و امضای اجازه مرحوم شیرازی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
73- گیرنده: آقای حاج شیخ غلامعلی محمدی رودبُنه‌ای ... 21/رجب/ 86.
معرّف: آقای فومنی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
74- گیرنده: آقای آقا اسدالله قدسی - قزوین ... 22/رجب/ 86.
معرّف: آقای باریک بین و آقا شیخ محمد مظفری.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
75- گیرنده: آقای آقا سید مرتضی مروج الاحکام اهواز ... 23/رجب/ 86.
معرّف: آقای آقا سید مرتضی نخجوانی و عموی آقای مروج الاحکام.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
76- گیرنده: آقای حاج شیخ حسن یزدی زاده ... 6/شعبان/ 86.
معرّف: آقای قائینی، علاوه معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث بعد المصرف.
77- گیرنده: آقای حاج سید محمدعلی بهبهانی - بهبهان ... 11/شعبان/ 86.
معرّف: آقایان مرعشیان و آقای حاج سید جعفر جزایری.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
78- گیرنده: آقای حاج سید علی هاشمی گلپایگانی - تهران ... 11/شعبان/ 86.
معرّف: آقای مرعشی و آقای آقا شیخ عباس کاظمی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
79- گیرنده: آقای حاج سید محمد مقدسی گلپایگانی - تهران ... 17/شعبان/ 86.
معرّف: آقای فرید گلپایگانی، خودم هم می‌شناسم.
حدود اختیارات: حسبیات، مصرف و ایصال بقیه.
80- گیرنده: آقای آقا شیخ غلامعلی قاسمی ... 20/شعبان/ 86.
معرّف: آقایان قائمی اصفهانی و آقا شیخ محمود غروی.