حدود اختیارات: حسبیات، ایصال پس از صرف در اعاشه.
81- گیرنده: آقای حاج شیخ غدیرعلی ممیّز شهرضائی ... 22/شعبان/ 86.
معرّف: آقای غروی و آقای ستاری.
حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث بعد المصرف.
82- گیرنده: آقای آقا شیخ حسین امین شاهرودی ... 24/شعبان/ 86.
معرّف: مصطفی و آقای ستاری.
حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه بعد از صرف.
83- گیرنده: آقای حاج شیخ جعفر سلیمانی بهبهانی - بهبهان ... 25/شعبان/ 86.
معرّف: آقای اشکوری و آقای رضوی و آقای آقا شیخ محمد حسن بهبهانی.
حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه بعد از صرف.
84- گیرنده: آقای آقا شیخ فخرالدین پاکستانی - پاکستان ... 27/شعبان/ 86.
معرّف: آقای صادقی تهرانی، آقای مدرس افغانی.
حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه بعد از صرف.
85- گیرنده: آقای آقا شیخ علی فاضلی پاکستانی - پاکستان ... 27/شعبان/ 86.
معرّف: آقای صادقی تهرانی، آقای مدرس افغانی.
حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه بعد از صرف.
86- گیرنده: آقای آقا شیخ عبدالله محمدی علامروشتی - اهواز ... 28/شعبان/ 86.
معرّف: آقای خلخالی و آقایان غروی نخجوانی، آقا شیخ محمد باقر احسانی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
87- گیرنده: آقای شیخ جعفر مستولی قزوینی - قم ... 28/شعبان/ 86.
معرّف: آقای انصاری شیرازی و آقای سبحانی.
حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث.
88- گیرنده: آقای سید عاشق حسین ... 28/شعبان/ 86.
معرّف: آقای آقا شیخ علی اسلامی و آقای آقا شیخ موسی قمی، آقای مسلمی کاشانی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.