89- گیرنده: آقای سید هاشم رشتی - از قم ... 29/شعبان/ 86.
معرّف: آقای بنی فضل و آقای سید یوسف تبریزی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
90- گیرنده: آقای حاج سید احمد مرعشی ... غرّه/ رمضان/ 86.
معرّف: آقایان آقا سید جعفر مرعشی و اخوان مرعشی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
91- گیرنده: آقای شیخ ابوالقاسم حججی - آبادان ... 11/رمضان/ 86.
معرّف: آقایان آقا رضا حججی، آقا شیخ محمود نجف آبادی، شیخ رمضانعلی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
92- گیرنده: آقای حاج آقا حسین اصفهانی - تهران ... 23/رمضان/ 86.
معرّف: آقایان حاج آقا عطاء الله و حاج شیخ عبدالجواد اصفهانی.
حدود اختیارات: اخذ سهم به قدر حاجت و فرستادن بقیه.
93- گیرنده: آقای سید عباس ابوترابی قزوینی - قم ... 27/رمضان/ 86.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیات، اخذ سهمین، ایصال مازاد سهم مبارک.
94- گیرنده: آقای حاج شیخ علی مشکوتی سدهی - اصفهان ... 28/رمضان/ 86.
معرّف: آقای صانعی و آقای حاج شیخ عبدالعلی و معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیات و اخذ سهم و ایصال دوثلث.
95- گیرنده: آقای الشیخ عبدالجلیل الشیخ شریف ... 9/شوال/ 86.
معرّف: آقای سید محمدعلی و آقای سید محمدابراهیم شیرازی.
حدود اختیارات: الحسبیات و اخذ الوجوه.
96- گیرنده: آقای شیخ حسین شاهینی شاهرودی ... 11/شوال/ 86.
معرّف: آقای حاج شیخ یوسف الکربلائی الحائری، آقای آقا شیخ علی اصغر شاهرودی.
حدود اختیارات: اخذ سهم برای مصارف.
97- گیرنده: آقای حاج سید مظفر مظفری ثقة الاسلام - رودسر ... 25/شوال/ 86