معرّف: آقای محمدی گیلانی و آقای خائفی و آقای حاج آقا مجتبی.
حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث سهم. نسخه ثانیه گرفته‌اند تاریخ.
4/جمادی الثانی/ 87.
98- گیرنده: آقای سید ضیاء حسینی جاسبی - قم ... 29/شوال/ 86.
معرّف: آقای آقا شیخ فضل الله قزوینی و آقای کوثری.
حدود اختیارات: حسبیات و ایصال تتمه سهم.
99- گیرنده: آقای حاج سید علی بطحائی گلپایگانی - تهران ... 4/ذی القعده/ 86.
معرّف: آقای رسولی و نیز معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال تتمه سهم.
100- گیرنده: آقای حاج سید محمدمهدی خلخالی مقرر - تهران ... 4/ذی القعده/ 86.
معرّف: آقایان اخوان مرعشی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث سهم.
101- گیرنده: آقای حاج سید مهدی روحانی (نجل (1) آقای حاج آقا احمد قمی) ... 5/ذی القعده/ 86.
معرّف: آقای حاج آقا نصرالله شاه آبادی، آقای رسولی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
102- گیرنده: آقای آقا شیخ غلامحسین حقانی ... 6/ذی القعده/ 86.
معرّف: آقای رسولی و آقای زمانی نجف آبادی.
حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه.
103- گیرنده: آقای آقا سید عبدالرضا حجازی - تهران ... 13/ذی القعده/ 86.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه.
104- گیرنده: آقای آقا سید عبدالرسول حجازی - قم ... 13/ذی القعده/ 86.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه.