105- گیرنده: آقای آقا سید علی خوش سلوک - خَرَشتم لنگرود ... 13/ذی القعده/ 86.
معرّف: آقای آقا شیخ ابوالفضل خوانساری، آقای نصر اصفهانی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
106- گیرنده: آقای آقا سید علی شاه چراغی - تهران نایب السلطنه ... 14/ذی القعده/ 86.
معرّف: آقای صادقی و آقای حاج آقا مرتضی تهرانی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
107- گیرنده: آقای آقا شیخ جواد غروی علیاری تبریزی - قم ... 14/ذی القعده/ 86.
معرّف: آقای عمید زنجانی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
108- گیرنده: آقای آقا شیخ محمدباقر طوسی ... 15/ذی القعده/ 86.
معرّف: آقای محجوب شیرازی و مصطفی خمینی.
حدود اختیارات: اخذ سهم به قدر حاجت و ایصال بقیه.
109- گیرنده: آقای حاج شیخ غلامحسین تسلیمی رعنانی ... 16/ذی القعده/ 86.
معرّف: آقای دیباجی شمیران، آقای ذوالفقاری.
حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث.
110- گیرنده: آقای آقا شیخ میرزا علی هاشمی اراکی ... 17/ذی القعده/ 86.
معرّف: معروف است.
حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث.
111- گیرنده: آقای آقا شیخ عباس دوست حسینی یزدی ... 18/ذی القعده/ 86.
معرّف: آقای آقا سید جعفر حسینی یزدی، آقای محجوب یزدی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
112- گیرنده: آقای آقا شیخ غلامرضا یزدی - نجف ... 20/ذی القعده/ 86.
معرّف: آقای آقا سید عباس یزدی، آقای غروی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
113- گیرنده: آقای حاج شیخ فضل الله مطلق - آغاجاری ... 20/ذی القعده/ 86.
معرّف: آقای آقا شیخ فتح الله و آقای سید نصرالله آیتی بهبهانیین.
حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه.