114- گیرنده: آقای سید محمد احمدی- اصفهان ... 23/ذی القعده/ 86.
معرّف: آقای منتظری.
حدود اختیارات: حسبیات و ایصال ثلثین.
115- گیرنده: آقای آقا شیخ الیاس شریفی اشکوری ... 29/ذی القعده/ 86.
معرّف: آقای شیخ محمد مظفری قزوینی و آقای سید عبدالغنی اشکوری نجف.
حدود اختیارات: به مقدار حاجت و ایصال بقیه.
116- گیرنده: آقای شیخ غلامحسین ایزدی ... 9/ذی الحجه/ 86.
معرّف: آقای آقا شیخ حسینعلی منتظری.
حدود اختیارات: ... (1).
117- گیرنده: آقای آقا میرزا بزرگ فرزانه اصطهباناتی ... 14/ذی الحجه/ 86.
معرّف: امضای اجازه مرحوم آقای شیرازی.
حدود اختیارات: ایصال دوثلث.
118- گیرنده: آقای حاج آقا ضیاء فقیه ایمانی ... 15/ذی الحجه/ 86.
معرّف: آقای منتظری و آقای ذوالفقاری.
حدود اختیارات: ایصال دوثلث.
119- گیرنده: آقای آقا شیخ محمدحسین امراللهی یزدی ... 15/ذی الحجه/ 86.
معرّف: آقای حائری و آقای آقا سید عباس یزدی.
حدود اختیارات: ایصال دوثلث.
120- گیرنده: آقای حاج شیخ عطاء الله عطائی - اصفهان ... 15/ذی الحجه/ 86.
معرّف: آقای منتظری، آقای آقا شیخ رمضانعلی اصفهانی.
حدود اختیارات: ایصال بقیه.
121- گیرنده: آقای حاج آقا کمال فقیه ایمانی- اصفهان (اخوی داماد آقای خوئی) 17/ذی الحجه/ 86.
معرّف: اجازه شفاهی دادم.
حدود اختیارات: دوثلث ایصال کند، اجازه کتبی به وسیله آقای ابطحی داده شده است، نصف.
122- گیرنده: آقای حسن آقای مصطفوی ... 19/ذی الحجه/ 86.