معرّف: آقای حاج سید احمد شهرستانی و آقای لواسانی (اجازه به وسیله آقای لواسانی ارسال شد).
حدود اختیارات: حسبیات و ایصال نصف.
123- گیرنده: آقای آقا شیخ احمد راوری توکلی کرمانی ... 20/ذی الحجه/ 86.
معرّف: آقای حائری آقای آقا مرتضی، آقای روحی.
حدود اختیارات: حسبیات دوثلث.
124- گیرنده: آقای آقا سید محمد میرغنی زاده - بافق ... 20/ذی الحجه/ 86.
معرّف: آقای حائری آقای آقا مرتضی، آقای روحی.
حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
125- گیرنده: آقای آقا شیخ حسین محدث خراسانی ... 23/ذی الحجه/ 86.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
126- گیرنده: آقای آقا شیخ محسن غروی - نجف ... 24/ذی الحجه/ 86.
معرّف: آقایان اخوان مرعشی و آقای آقا سید محمدعلی شیرازی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
127- گیرنده: آقای آقا سید علی اصغر میردامادی - تهران ... 25/ذی الحجه/ 86.
معرّف: آقای آقا شیخ محمدحسین املائی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
128- گیرنده: آقای آقا شیخ محمود فیروزجائیان ... 25/ذی الحجه/ 86.
معرّف: آقای کریمی و آقای محامدی.
حدود اختیارات: اخذ سهم به قدر حاجت.
129- گیرنده: آقای آقا سید جلال الدین همدانی - قم ... 25/ذی الحجه/ 86.
معرّف: آقای حاج سید احمد زنجانی و مرحوم آقا شیخ عباس تهرانی.
حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه.
130- گیرنده: آقای آقا سید محمدتقی محصل یزدی ... 25/ذی الحجه/ 86.
معرّف: آقای فکور و آقای آقا سید عباس یزدی.