حدود اختیارات: حسبیات، ثلثین.
131- گیرنده: آقای حاج سید جلال طاهری - اصفهان ... 4/محرم/ 87.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث.
132- گیرنده: آقای حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی - تهران ... 4/محرم/ 87.
معرّف: آقای شیخ احمد معصومی.
حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث.
133- گیرنده: آقای حاج سید محمدعلی قاضی - تبریز ... 4/محرم/ 87.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
134- گیرنده: آقای حاج شیخ محمدرضا عبدالحمیدی گلپایگانی - تهران ... 12/محرم/ 87.
معرّف: آقای سعیدی خراسانی.
حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث.
135- گیرنده: آقای آقا سید احمد آقا مرعشی - رفسنجان ... 16/محرم/ 87.
معرّف: آقایان اخوان مرعشی.
حدود اختیارات: حسبیات، ثلثین.
136- گیرنده: آقای آقا سید عبدالله شیرازی زبرجد - قم ... 18/محرم/ 87.
معرّف: آقای انصاری شیرازی، آقای آقا شیخ حسین نوری.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
137- گیرنده: آقای حاج شیخ جواد آزاده ... 21/محرم/ 87.
معرّف: آقایان حاج شیخ جواد کربلائی و ستاری.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
138- گیرنده: آقای حاج شیخ محمدرضا مصباح الهدی ... 22/محرم/ 87.
معرّف: آقایان فومنی و روحانی گرگانی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.