139- گیرنده: آقای آقا شیخ عبدالحمید هوشیار ... 26/محرم/ 87.
معرّف: آقای آقا شیخ محمود خادمی و آقای حاج آقا محمدعلی نصر.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
140- گیرنده: آقای حاج شیخ غلامعلی فرقانی - شهمیرزاد ... 26/محرم/ 87.
معرّف: آقای متقی و نیز از اعلام مجاز بوده.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
141- گیرنده: آقای میرزا محمدولی زعیمی ... 28/محرم/ 87.
معرّف: آقایان شیخ علی آقا و شیخ فضل الله قزوینیین.
حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث.
142- گیرنده: آقای سید ابوالحسن رضوی کشمیری ... 28/محرم/ 87.
معرّف: آقایان شیخ علی آقا و آقای آقا سید حسن اصفهانی.
حدود اختیارات: اخذ سهمین برای مصرف.
143- گیرنده: آقای حاج آقا مجتبی میبدی - کرمانشاه ... غرّه/ صفر/ 87.
معرّف: آقای حاج شیخ عبدالحسین واعظ خراسانی و اخوی ایشان.
حدود اختیارات: اخذ سهمین به مقدار اعاشه.
144- گیرنده: آقای میرزا علی قره داغی بجوانی تبریزی ... 3/صفر/ 87.
معرّف: آقای بنی فضل و آقای آقا سید یوسف تبریزی قم.
حدود اختیارات: حسبیات و ایصال مازاد.
145- گیرنده: آقای حاج میرزا یوسف ایروانی - تهران ... 7/صفر/ 87.
معرّف: معروف می‌باشند.
حدود اختیارات: حسبیات و ایصال نصف.
146- گیرنده: آقای آقا شیخ محمدحسین هندی تبتی - تبت ... 7/صفر/ 87.
معرّف: آقای مدرس افغانی آقای آقا شیخ علی قزوینی.
حدود اختیارات: حسبیات، به قدر اعاشه.
147- گیرنده: آقای حاج میرزا علی وثوق ... 8/صفر/ 87.
معرّف: معروف هستند.