حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
148- گیرنده: آقای سید صالح موسوی انزابی تبریزی ... 10/صفر/ 87.
معرّف: آقای فومنی و آقای خلخالی.
حدود اختیارات: اخذ به مقدار حاجت.
149- گیرنده: آقای آقا شیخ علی هندی تبتی - تبت ... 10/صفر/ 87.
معرّف: آقای مدرس افغانی - آقای شیخ علی قزوینی.
حدود اختیارات: حسبیات به قدر اعاشه.
150- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج میرزا محمد طبیب زاده - اصفهان ... 10/صفر/ 87.
معرّف: آقای آقا سید محمدعلی ابطحی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
151- گیرنده: آقای سید محمد امام شوشتری - شوشتر ... 11/صفر/ 87.
معرّف: آقای آقا سید جعفر جزائری و آقای آقا سید حسن امام.
حدود اختیارات: به مقدار اعاشه.
152- گیرنده: آقای حاج شیخ حسین دولت آبادی ... 12/صفر/ 87.
معرّف: آقای شیخ محمدباقر و آقای شیخ رمضانعلی رضائی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
153- گیرنده: آقای آقا میرزا علی کاتبی مرندی - نجف ... 15/صفر/ 87.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه.
154- گیرنده: آقای حاج سید احمد گوهری خراسانی - شمیران ... 16/صفر/ 87.
معرّف: آقای رسولی و آقای اردکانی از شمیران.
حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه.
155- گیرنده: آقای آقا سید علی هاشمی بجنوردی ... 19/صفر/ 87.
معرّف: آقای ربانی املشی، آقای آقا شیخ محمدصادق تهرانی.
حدود اختیارات: به مقدار اعاشه، ایصال بقیه.