156- گیرنده: آقای آقا میرزا حسین علمی ... 19/صفر/ 87.
معرّف: آقای آقا میرزا ابوالفضل خوانساری، آقای ذوالفقاری.
حدود اختیارات: به مقدار اعاشه، ایصال بقیه.
157- گیرنده: آقای آقا شیخ مهدی کاظمی - خرمشهر ... 19/صفر/ 87.
معرّف: آقای قائمی- آبادان.
حدود اختیارات: به مقدار اعاشه، ایصال بقیه.
158- گیرنده: آقای آقا شیخ محمدکاظم محامدی ... 26/صفر/ 87.
معرّف: آقای آقا سید عباس و نیز معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه.
159- گیرنده: آقای آقا شیخ محمدعلی نوربالاتی - یزد ... 28/صفر/ 87.
معرّف: اجازه از آقای خوانساری و غیره.
حدود اختیارات: حسبیات به قدر معاش.
160- گیرنده: آقای آقا سید محمد تهجّدی ساوه‌ای ... 2/ربیع الاول/ 87.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
161- گیرنده: آقای آقا شیخ علی محمد صمدی شیرازی ... 17/ربیع الاول/ 87.
معرّف: آقای آقا شیخ محمدباقر رضائی، آقای آقا سید عباس یزدی.
حدود اختیارات: حسبیات و به قدر معاش.
162- گیرنده: آقای حاج سید مجتبی میرصادقی - زنجان ... 18/ربیع الاول/ 87.
معرّف: آقای آقا میرزا باقر زنجانی و اجازه آقای میلانی.
حدود اختیارات: حسبیات، و اخذ به مقدار المعیشه، ایصال بقیه - در حاشیه اجازه آقای میلانی.
163- گیرنده: آقای آقا سید محمد موسوی خوئینی ... 21/ربیع الاول/ 87.
معرّف: آقای آقا شیخ احمد منتظری و آقای ذوالفقاری.
حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث.
164- گیرنده: آقای حاج سید محمدرضا علوی تهرانی ... 21/ربیع الاول/ 87.