معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه.
165- گیرنده: آقای آقا سید مهدی جمارانی - جماران ... 21/ربیع الاول/ 87.
معرّف: مصطفی و آقای سعید تهرانی.
حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه.
166- گیرنده: آقای شیخ علی بخش افغانی ... 23/ربیع الاول/ 87.
معرّف: آقای مدرس و آقای شیخ غلامحسین توسلی، افغانیان.
حدود اختیارات: حسبیات و اخذ به مقدار معاش.
167- گیرنده: آقای آقا شیخ محمدحسن قدیری اصفهانی ... 29/ربیع الاول/ 87.
معرّف: معروف است.
حدود اختیارات: حسبیات و اخذ به مقدار معاش و ایصال بقیه.
168- گیرنده: آقای حاج سید مهدی فصیح شیرازی - تهران ... 29/ربیع الاول/ 87.
معرّف: آقایان شیرازیان و المرعشیان والرضوی.
حدود اختیارات: حسبیات و اخذ به مقدار معاش و ایصال دوثلث.
169- گیرنده: آقای آقا سید کاظم دهدشتی - آبادان ... غرّه/ ربیع الثانی/ 87.
معرّف: آقای صانعی.
حدود اختیارات: حسبیات و وکیل در اخذ و ایصال دوثلث.
------ تا اینجا به قم فرستاده شده ظاهراً------.
170- گیرنده: آقای حاج شیخ عباس مشکوری - شمیران ... 4/ربیع الثانی/ 87.
معرّف: آقای حاج شیخ حسین مشکوری و آقای آقا سید کاظم مرعشی.
حدود اختیارات: حسبیات و وکیل در اخذ و ایصال دوثلث.
171- گیرنده: آقای آقا سید محمد مدد قائینی - مشهد ... 6/ربیع الثانی/ 87.
معرّف: آقای خلخالی نجف.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف سهمین.
172- گیرنده: آقای سید مصطفی احمدی ورامینی - قم ... 8/ربیع الثانی/ 87.
معرّف: آقای ستوده و آقای مؤمن قمی.