حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
173- گیرنده: آقای حاج شیخ عبدالله قوچانی ... 18/ربیع الثانی/ 87.
معرّف: آقای حاج سید محمد قائینی و آقای حاج شیخ رمضانعلی قوچانی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
174- گیرنده: آقای میرزا یحیی وحیدی مهرجردی ... 26/ربیع الثانی/ 87.
معرّف: آقای فکور یزدی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
175- گیرنده: آقای حاج سید محمود هاشمی الیگودرزی ... 26/ربیع الثانی/ 87.
معرّف: آقای فکور یزدی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
176- گیرنده: آقای حاج شیخ عباس غیبی شهرکی یزدی ... 26/ربیع الثانی/ 87.
معرّف: آقای فکور یزدی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
177- گیرنده: آقای حاج شیخ محمدتقی شریعتمداری - تهران ... 6/جمادی الاول/ 87.
معرّف: آقای اشراقی و آقای آقا محسن محدث زاده قمی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
178- گیرنده: آقای حاج شیخ علی مودّت - نجف ... 9/جمادی الاول/ 87.
معرّف: آقای آقا سید عباس یزدی و آقای کریمی مازندرانی.
حدود اختیارات: حسبیات، به قدر اعاشه.
179- گیرنده: آقای آقا شیخ عباس فرخی ... 20/جمادی الاول/ 87.
معرّف: آقای حق شناس از جهرم و آقازاده ایشان (ظاهراً).
حدود اختیارات: حسبیات، به قدر اعاشه.
180- گیرنده: آقای آقا سید مهدی مکی کاشانی - کاشان ... 4/جمادی الثانی/ 87.
معرّف: آقای آقا شیخ حسین رهی و آقای مسلمی کاشانیان.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
181- گیرنده: آقای آقا سید مهدی حجازی - اصفهان ... 21/جمادی الثانی/ 87.
معرّف: آقای آقا شیخ حسینعلی منتظری.