حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
182- گیرنده: آقای آقا شیخ محمد عالمی سمنانی - سمنان ... 28/جمادی الثانی/ 87.
معرّف: آقای آشتیانی دانش، آقای فاضل همدانی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
183- گیرنده: آقای حاج شیخ محمدعلی نوراللهی - شهرکرد ... 11/رجب/ 87.
معرّف: آقای آقا شیخ حسینعلی منتظری و آقای حاج آقا حسین خادمی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
184- گیرنده: آقای آقا شیخ عزیزالله خوشوقت - تهران ... 18/رجب/ 87.
معرّف: آقای آقا شیخ جواد کربلائی و آقای آقا سید محمدعلی تهرانی.
حدود اختیارات: در حسبیات و ایصال بقیه.
185- گیرنده: آقای آقا شیخ جواد محامدی - قم ... 28/رجب/ 87.
معرّف: آقای آقا سید جعفر کریمی و آقای آقا شیخ کاظم محامدی.
حدود اختیارات: در حسبیات و ایصال بقیه.
186- گیرنده: آقای حاج سید ناصر ابطحی - تهران ... 2/شعبان/ 87.
معرّف: آقای حاج سید علی خلخالی و آقازاده ایشان.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
187- گیرنده: آقای آقا نورالدین مقدس ... 11/شعبان/ 87.
معرّف: آقای آقا شیخ احمد زاهد و آقای آقا شیخ مهدی سلطانی.
حدود اختیارات: در حسبیات، معاش، ایصال بقیه.
188- گیرنده: آقای آقا شیخ حسن یزدانی ... 11/شعبان/ 87.
معرّف: آقای آقا شیخ محمود غروی و آقای آقا شیخ عبدالعلی.
حدود اختیارات: در حسبیات، معاش، ایصال بقیه.
189- گیرنده: آقای شیخ فتح الله بهبهانی - نجف ... 11/شعبان/ 87.
معرّف: آقای آقا شیخ مجتبی لنکرانی.
حدود اختیارات: در حسبیات، معاش، ایصال بقیه.
190- گیرنده: آقای آقا شیخ عبدالرحمن فقهی - نجف ... 12/شعبان/ 87.