معرّف: آقای میر عبدالعظیمی و آقای خائفی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
191- گیرنده: آقای آقا سید ضیاء روحانی رودسری ... 22/شعبان/ 87.
معرّف: آقای میر عبدالعظیمی و آقای محمدی و آقای محفوظی از قم.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
192- گیرنده: آقای آقا شیخ محمدحسین املائی همایونشهری ... 25/شعبان/ 87.
معرّف: آقای کروبی و آقای کیانی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
193- گیرنده: آقای آقا شیخ علی خوئینی - نجف ... 1/رمضان/ 87.
معرّف: آقای رضوانی خمینی و آقای قدیری.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
194- گیرنده: آقای حاج شیخ محمدحسن خیارجی ثقة الاسلام ... 16/رمضان/ 87.
معرّف: آقای آقا سید نصرالله مستنبط و آقای آقا شیخ محمدرضا بروجردی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
195- گیرنده: آقای آقا شیخ فیض الله دارائی - مروج الاحکام ... 23/رمضان/ 87.
معرّف: آقای کریمی و آقای آقا شیخ محمود پناهنده.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
196- گیرنده: آقای آقا شیخ عبدالنبی سلیمانی - مروج الاحکام ... 10/شوال/ 87.
معرّف: آقای کریمی و آقای محامدی.
حدود اختیارات: حسبیات، به قدر اعاشه.
197- گیرنده: ثقة الاسلام و المسلمین آقای حاج آقا مرتضی تهرانی (آقازاده مرحوم آقا شیخ عبدالعلی).
... 15/شوال/ 87.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: در حسبیات، نصف.
198- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید محمد جزائری - خرم آباد ... 24/شوال/ 87.
معرّف: آقای آقا سید جعفر جزائری و آقای آقا سید حسن امام.
حدود اختیارات: حسبیات، سهمین به قدر اعاشه و ایصال بقیه سهم امام.