199- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ مهدی نجفی - رفسنجان ... 3/ذی القعده/ 87.
معرّف: آقایان اخوان مرعشی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه از اعاشه.
200- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید جواد مدرسی - یزد ... 5/ذی القعده/ 87.
معرّف: آقای سید عباس خاتمی، آقای آقا شیخ غلامرضا یزدی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه از اعاشه.
201- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج سید مهدی روحانی قمی ... 9/ذی القعده/ 87.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: در حسبیات، ایصال نصف سهمین.
202- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید محمدرضا محمودی گلپایگانی - شهریار.
... 13/ذی القعده/ 87.
معرّف: معروف است.
حدود اختیارات: در حسبیات، صرف مابقی در مصارف شرعیه.
203- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج سید احمد دعائی یزدی - یزد ... 14/ذی القعده/ 87.
معرّف: آقای خلخالی و آقای آقا سید عباس خاتمی.
حدود اختیارات: در حسبیات، ایصال بقیه از سهم.
204- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ محمدابراهیم بحرالعلومی خوانساری میرخانی - در نیروی هوائی.
... 16/ذی القعده/ 87.
معرّف: می‌شناسم ایشان را.
حدود اختیارات: حسبیات و تصفیه و ایصال مازاد.
205- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج میر سید محمد ابطحی سدهی - تهران ... 20/ذی القعده/ 87.
معرّف: آقایان اخوان مرعشی شهادت دادکه جمعی مورد وثوق شهادت دادند.
حدود اختیارات: حسبیات و تصفیه و ایصال مازاد.
206- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ احمد معصومی تهرانی ... 4/ذی الحجه/ 87.
معرّف: آقای رضوانی، آقای حلیمی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال مازاد.