207- گیرنده: مروج الاحکام آقای سید حسن نقوی ... 22/ذی الحجه/ 87.
معرّف: آقای آقا شیخ عبدالله تهرانی و آقای معصومی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال مازاد.
208- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج میرزا محمدحسین دانش - مسجدمیدان ژاله ... 24/ذی الحجه/ 87.
معرّف: آقای آقا میرزا ابوالقاسم دانش.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال مازاد.
209- گیرنده: مروج الاحکام آقا شیخ محمد حکمت گنابادی ... 24/ذی الحجه/ 87.
معرّف: آقای مدنی و آقای رضوانی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال مازاد.
210- گیرنده: ثقة الاسلام آقا رضا گلسرخی کاشانی ... 24/ذی الحجه/ 87.
معرّف: آقای حلیمی و آقای مسعودی خمینی.
حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث.
211- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ رضا عندلیب ... (1) گیلانی ... 26/ذی الحجه/ 87.
معرّف: آقای سید عبدالغنی اشکوری و آقای سید هادی موسوی.
حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث.
212- گیرنده: آقای ثقة الاسلام حاج میرزا محمد انواری یزدی ... 28/ذی الحجه/ 87.
معرّف: آقای آقا سید عباس و آقای آقا شیخ غلامرضا یزدی.
حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث.
213- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج سید مهدی سبحانی قمی ... 3/محرم/ 88.
معرّف: اخوان انصاری قمی.
حدود اختیارات: حسبیات به مقدار اعاشه از سهمین.
214- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج میرزا یدالله خدائی - در شهر ری ... 4/محرم/ 88.
معرّف: آقای آقا شیخ محمدرضا بروجردی، آقای انگجی، آقازاده مرحوم آقا سید مهدی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
215- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج احمد نقیب زاده - در ماهان ... 4/محرم/ 88.
معرّف: آقایان اخوان مرعشی و غیرهما.