حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
216- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج آقا حسین برقعی قمی ... 7/محرم/ 88.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
217- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ محمد فاضلی اشتهاردی ... 9/محرم/ 88.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
218- گیرنده: ثقة الاسلام حاج سید فضل الله زکی ... 11/محرم/ 88.
معرّف: آقای آقا سید عباس یزدی و آقای سید حسین مطهری یزدی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
219- گیرنده: مروج الاحکام آقای سید جعفر قاضوی تهرانی ... 11/محرم/ 88.
معرّف: ... (1).
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه.
220- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید حسین هشترودی ... 12/محرم/ 88.
معرّف: معروف است.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
221- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج سید جعفر حسینی یزدی - قم ... 15/محرم/ 88.
معرّف: آقای فکور و آقای آقا سید عباس یزدی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه به موارد مقرره.
222- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ محمدتقی رضائی فومنی (2).
معرّف: آقای کیانی، آقای میر عبدالعظیمی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
223- گیرنده: ثقة الاسلام آقای سید محمد موسوی خوئی - در خوی ... 20/محرم/ 88.
معرّف: آقای حاج سید علی انگجی و مصطفی.