حدود اختیارات: حسبیات و ایصال نصف.
224- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ علی آقا صدیقی قزوینی - تهران ... 20/محرم/ 88.
معرّف: آقا سید موسی زرآبادی.
حدود اختیارات: حسبیات و ایصال نصف.
225- گیرنده: حجة الاسلام آقای شیخ محمدحسین واسعی قائنی - تهران ... 25/محرم/ 88.
معرّف: آقای سید محمد قائنی و اجازه از علماء اعلام.
حدود اختیارات: حسبیات و ایصال بقیه.
226- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ عیسی محقق خراسانی ... 3/صفر/ 88.
معرّف: آقای سید محمد هاشمی، آقای سید مرتضی فیروزآبادی وبعضی دیگر.
حدود اختیارات: اخذ سهم به مقدار اعاشه و ایصال مازاد به علماء.
227- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید مهدی حجازی شهرضائی ... 11/صفر/ 88.
معرّف: آقای شیخ رمضانعلی و شیخ محمدباقر اصفهانی.
حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث.
228- گیرنده: مروج الاحکام شیخ علی اصغر فقیهی خیارجی - قزوین ... 11/صفر/ 88.
معرّف: اخوان مرعشی.
حدود اختیارات: اعاشه، ایصال بقیه.
229- گیرنده: مروج الاحکام آقا شیخ حسینعلی محمدی ... 11/صفر/ 88.
معرّف: آقای شیخ محمود غروی و آقای آقا شیخ حسن یزدانی.
حدود اختیارات: کسر معاش.
230- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج شیخ مهدی صحافی راوندی - کاشان ... 11/صفر/ 88.
معرّف: آقای مسلمی و آقای مدنی کاشانی.
حدود اختیارات: کسر معاش و ایصال مابقی.
231- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید احمد تهرانی - تهران ... 13/صفر/ 88.
معرّف: آقای آقا نظام قمشه‌ای، آقای حاج آقا نصرالله شاه آبادی.
حدود اختیارات: ایصال نصف، حسبیات.