232- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید محمد حسین معصومی اشکوری - گیلان ... (1).
... 18/صفر/ 88.
معرّف: آقای محمدی و آقای محفوظی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث و شاید حسبیات.
233- گیرنده: حجة الاسلام آقای سید محمد نجفی آیة الله زاده اصفهانی ... 20/صفر/ 88.
معرّف: ... (2).
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
234- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید ذبیح الله مطهری - چالوس ... 25/صفر/ 88.
معرّف: آقای محمدی و آقای گرامی و آقای محفوظی.
حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث.
235- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا شیخ حسن جعفری- کنگ شهر بابک ... 28/صفر/ 88.
معرّف: آقای آقا شیخ محمد یزدی.
حدود اختیارات: حسبیات نصف.
236- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ حسین زرندی - کرمانشاه ... غرّه/ ربیع الاول/ 88.
معرّف: آقای خسروشاهی، آقای حاج آخوند.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال مازاد.
237- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ محمدصادق کریمیان - کرمانشاه ... غرّه/ ربیع الاول/ 88.
معرّف: آقای خسروشاهی، آقای حاج آخوند.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال مابقی.
238- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج سید حسین حجت - قم ... 5/ربیع الاول/ 88.
معرّف: می‌شناسم.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال مازاد.
239- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا شیخ مهدی کروبی ... 5/ربیع الاول/ 88.
معرّف: می‌شناسم.