حدود اختیارات: حسبیات، ایصال مازاد.
240- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ علی اکبر مسعودی خمینی ... 5/ربیع الاول/ 88 ..
معرّف: می‌شناسم.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث (نسخه ثانیه).
241- گیرنده: رکن الاسلام آقای آقا شیخ محمد رحمتی سیرجانی ... 9/ربیع الاول/ 88.
معرّف: نوشته جمعی از علما، امضای اجازه آقای حکیم.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
242- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ عباسعلی دانشمند - آبادان ... 12/ربیع الاول/ 88 ..
معرّف: آقای قائمی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
243- گیرنده: آقای مروج الاحکام سید مهدی میر شریفی گلپایگانی - تهران ... 12/ربیع الاول/ 88.
معرّف: آقای شیخ محمد مظفری و آقای شیخ عبدالخالق قزوینی و آقای شیخ محمد ایازی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
244- آقای آقا شیخ محمد رضا محامی مشهدی اجازه دارند. (1).
245- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج شیخ غلامرضا کریمی یزدی ... 13/ربیع الاول/ 88.
معرّف: آقای آقا سید عباس یزدی، آقای شیخ علی اصغر مسلمی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال مازاد.
246- گیرنده: ثقة الاسلام حاج آقا کمال فقیه ایمانی ... 14/ربیع الاول/ 88.
معرّف: آقای آقا شیخ محمدحسن صافی، آقای آقا سید محمدعلی ابطحی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
247- گیرنده: مروج الاحکام آقای سید حسین موسوی - اطراف خمین ... 17/ربیع الاول/ 88.
معرّف: نقل آقای ابوطالبی از جمعی، امضای اجازه آقای حکیم.
حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث.
248- گیرنده: ثقة الاسلام آقای میرزا محمدعلی عالمی - سمنان ... 19/ربیع الاول/ 88.