معرّف: آقایان شیخ عبدالحسین منصوریان شیخ محمدتقی نصیری سمنانی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال پس از مصرف.
249- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید علی یمان زکی - یزد ... 21/ربیع الاول/ 88.
معرّف: آقایان آقا سید عباس یزدی و آقا سید حسین مطهری.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال مازاد.
250- گیرنده: ثقة الاسلام آقای سید عبدالغنی حسینی اشکوری ... 28/ربیع الاول/ 88.
معرّف: آقایان آقا سید مجتبی رودباری و آقا شیخ عبدالله خالقی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال مازاد و نصف سادات.
251- گیرنده: حجت الاسلام آقای آقا میرزا صدرالدین حائری - شیراز ... 29/ربیع الاول/ 88.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
252- گیرنده: ثقة الاسلام آقای شیخ علی احمد گوشه‌ای بروجردی ... 2/ربیع الثانی/ 88 ..
معرّف: آقای ستاری و آقای آقا شیخ محمدحسین زمانی.
حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
253- گیرنده: رکن الاسلام آقای آقا شیخ محمدظفر عرفانی افغانی ... 6/ربیع الثانی/ 88.
معرّف: آقای خلخالی.
حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
254- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج میرزا عبدالله شهیدی قزوینی ... 7/ربیع الثانی/ 88.
معرّف: آقای حاج میرزا قوام بشنوئی و آقای آقا شیخ محمد مظفری.
حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
255- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید ابوالحسن حکمی - ساوه ... 8/ربیع الثانی/ 88.
معرّف: آقای آقا شیخ صادق خلخالی و آقای مطهری ساوه‌ای.
حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث.
256- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ محمد عبائی خراسانی ... 15/ربیع الثانی/ 88.
معرّف: آقای آقا سید محمدتقی بختیاری، آقای آقا سید مجید ایروانی.
حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث.