257- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید مهدی پیش نمازی - ساری ... 18/ربیع الثانی/ 88.
معرّف: آقای کریمی، آقای آقا شیخ محمود محقق.
حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
258- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج میر سید حسن احمدی اصفهانی - داماد مرحوم شاه آبادی.
... 19/ربیع الثانی/ 88.
معرّف: آقای حاج آقا نصرالله شاه آبادی و نیز می‌شناسم.
حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
259- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج آقا ضیاء الدین استرآبادی - تهران ... ربیع الثانی/ 88.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
260- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج سید علی رضا مدرسی یزدی ... 23/ربیع الثانی/ 88 ..
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
261- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید محمدرضا کشفی تهرانی ... 23/ربیع الثانی/ 88.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
262- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا شیخ محمود عابدی - خلخال ... 23/ربیع الثانی/ 88.
معرّف: آقای آقا شیخ صادق خلخالی.
حدود اختیارات: حسبیات، بقیه.
263- گیرنده: حجة الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ اسماعیل جاپلقی - تهران.
... 26/ربیع الثانی/ 88.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
264- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید مصطفی کشمیری صفوی - کشمیر بدٌ گام شریعت آباد (1).
... 29/ربیع الثانی/ 88.
معرّف: آقای خلخالی و آقای آقا سید محمد مختارشاهی و آقا شیخ حسین کشمیری.
حدود اختیارات: حسبیات، نصف.