265- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید محمدباقر کشمیری - کشمیر ... 29/ربیع الثانی/ 88.
معرّف: آقای خلخالی و آقای حاج شیخ حسین کشمیری و آقای مختارشاهی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف سهم مبارک.
266- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج سید فخرالدین افقهی برداری - سبزوار.
... 1/جمادی الاول/ 88.
معرّف: آقای آقا سید عبدالاعلی سبزواری و آقازاده ایشان.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف سهم مبارک.
267- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید علاء الدین علوی طالقانی ... 14/جمادی الاول/ 88.
معرّف: می‌شناسم.
حدود اختیارات: حسبیات، بقیه.
268- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا شیخ علی اوسطی تهرانی ... 14/جمادی الاول/ 88.
معرّف: آقای حاج سید احمد زنجانی و آقای بُدَلا قمی.
حدود اختیارات: حسبیات، معاش (در حاشیه اجازه آقای زنجانی قم اجازه دادم).
269- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ غلامعلی کماری - تهران ... سلخ/ جمادی الاول/ 88 (1).
معرّف: آقای آقا میرزا علی غروی تبریزی و معروف هست.
حدود اختیارات: حسبیات، نصف ایصال.
270- گیرنده: عمادالاسلام آقای آقا شیخ حسین حسین پور - مشهد ... 24/جمادی الثانی/ 88.
معرّف: آقای آقا شیخ مصطفی اشرفی و آقای شیخ محمدحسین جعفری کاشمری.
حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث ایصال.
271- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج شیخ محمدصادق تهرانی ... 24/جمادی الثانی/ 88.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: وکیل در قم هستند.
272- گیرنده: ثقة الاسلام اسلام آقای حاج شیخ مصطفی فتاحی - تهران ... 24/جمادی الثانی/ 88.
معرّف: آقای جلالی خمینی و پسر حاج سیف الله.
حدود اختیارات: حسبیات و ایصال دوثلث.