273- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ عبدالرحیم صادقی - مازندران ... 6/رجب/ 88.
معرّف: آقای آقا شیخ محمدتقی متقی و آقای آقا سید محمدعلی تهرانی.
حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
274- گیرنده: آقای مروج الاحکام سید محسن احمدی - آبادان ... 14/رجب/ 88.
معرّف: آقای راستی و آقای رضوانی.
حدود اختیارات: حسبیات، به قدر اعاشه.
275- گیرنده: حجة الاسلام آقای آقا شیخ محمدرضا کاظمی - کرمانشاه ... 25/رجب/ 88.
معرّف: آقای مدنی، آقای خزعلی.
حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
276- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا شیخ هادی قدس ... 24/رجب/ 88.
معرّف: آقای لاهوتی.
حدود اختیارات: حسبیات، بقیه.
277- گیرنده: مروج الاحکام آقا سید موسی بنی طبا ... 28/رجب/ 88.
معرّف: آقای آقا سید محمدحسین طباطبائی بروجردی و بعض دیگر.
حدود اختیارات: حسبیات، بقیه.
278- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ قدرت الله صادقی ... 29/رجب/ 88.
معرّف: آقای آقا شیخ عبدالعلی و بعضی دیگر.
حدود اختیارات: حسبیات، بقیه.
279- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ حاج آقا رضا بنی طبا ... شهر رجب.
معرّف: جمعی، منهم: آقای رسولی، آقای آقا شیخ محمود خادمی.
حدود اختیارات: حسبیات، بقیه.
280- گیرنده: آقای حاج سید یدالله شربیانی ... سلخ (1).
معرّف: آقای جلالی خمینی و آقای انتشاری.
حدود اختیارات: حسبیات، بقیه.
281- گیرنده: حجة الاسلام آقای آقا شیخ یوسف احمدی همدانی - ایشان در قروه همدان هستند.