... 2/شعبان/ 88.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
282- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ ناصرعلی پاکستانی - در کویته پاکستان هستند.
... 3/شعبان/ 88.
معرّف: آقای آقا شیخ عبداللطیف مولوی و بعضی دیگر.
حدود اختیارات: حسبیات، بعد از خرج ایصال به محال مقرره.
283- گیرنده: مروج الاحکام حاج سید اسماعیل موسوی ... 4/شعبان/ 88.
معرّف: آقای حاج آقا احمد امامی و آقای حاج آقا کمال فقیه ایمانی.
حدود اختیارات: تتمیم معاش و ایصال بقیه به محل خود.
284- گیرنده: مروج الاحکام آقا سید حسن فاضل افغانی ... 7/شعبان/ 88.
معرّف: آقای مدرس افغانی و آقای فیاض افغانی.
حدود اختیارات: حسبیات، تتمیم معاش و ایصال بقیه به محل خود.
285- گیرنده: مروج الاحکام آقا سید محسن - نواحی بلخ ... 7/شعبان/ 88.
معرّف: آقای توسلی افغانی و آقای مدرس.
حدود اختیارات: حسبیات، و ایصال دوثلث.
286- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج سید یوسف کشمیری صفوی - در کشمیر (از علمای محترم.
کشمیرند، آدرس: کشمیر، بدٌگام شریعت آباد) ... 10/شعبان/ 88.
معرّف: آقای خلخالی و بعضی دیگر.
حدود اختیارات: حسبیات و نصف.
287- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا سید رضا مظفری ... 10/شعبان/ 88.
معرّف: آقای خلخالی.
حدود اختیارات: حسبیات، مابقی.
288- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ محمد کیانی نژاد - قم ... 10/شعبان/ 88.
معرّف: دو نفر از اهل محل ایشان و ... (1).