حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث.
289- گیرنده: آقای حاج سید محمدحسین مصباح خراسانی - از ائمه جماعت مشهد.
... 11/شعبان/ 88.
معرّف: آقای خلخالی.
حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث.
290- گیرنده: ثقة الاسلام الواعظین آقای حاج آقا علی معتضدالواعظین ... 17/شعبان/ 88.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیات، مابقی.
291- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا میرزا محسن تهرانی خراسانی (آقازاده آقای حاج شیخ ابوالفضل).
... 14/شعبان/ 88.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث.
292- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا رضا مقدسی محلاتی ... 16/شعبان/ 88.
معرّف: آقای آقا طه مقدسی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال مازاد.
293- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج میرزا باقرآقا بستان آبادی - تبریز ... 18/شعبان/ 88.
معرّف: آقای توحیدی و آقای نخجوانی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
294- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا شیخ حسین رجبی - در قم ... 18/شعبان/ 88.
معرّف: آقای آقا شیخ علی پناه و آقای آقا شیخ محمد مؤمن.
حدود اختیارات: حسبیات، مابقی.
295- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ محمدحسین محمدی بجنوردی ... 21/شعبان/ 88.
معرّف: ... (1).
حدود اختیارات: حسبیات، نصف.