296- گیرنده: ثقة الاسلام آقای سید عبدالمجید ایروانی - قم ... 21/شعبان/ 88.
معرّف: آقای حاج آقا مجتبی تهرانی، ایشان را می‌شناسم، نیز آقای آقا سید کمال موسوی.
حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
297- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ مرتضی فهیم کرمانی - قم ... 21/شعبان/ 88.
معرّف: آقای آقا سید کمال موسوی.
حدود اختیارات: حسبیات، مابقی.
298- گیرنده: حجة الاسلام آقای فقیه قمی - قم ... 24/شعبان/ 88.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیات، مازاد.
299- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا سید حسن صحفی - قم ... 24/شعبان/ 88.
معرّف: آقای مؤمن و آقای سید مهدی صحفی.
حدود اختیارات: حسبیات، مازاد.
300- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ محمدعلی شرعی - قم ... 24/شعبان/ 88.
معرّف: ... (1).
حدود اختیارات: حسبیات، مازاد.
301- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ علی اکبر طوبائی ... شعبان/ 88.
معرّف: آقای سید کمال الدین موسوی و آقای سید منیرالدین.
حدود اختیارات: حسبیات.
302- گیرنده: ثقة الاسلام آقاسید محمود موسوی - صاحب فهرست کتب اربعه ... 27/شعبان/ 88.
معرّف: آقای صافی اصفهانی و آقای آقا شیخ غلامرضا باقریان.
حدود اختیارات: حسبیات، مازاد.
303- گیرنده: حجة الاسلام آقای آقا سید محمود مجتهدی سیستانی (اخوی آقای آقا سید علی و در.
مشهد هستند) ... 28/شعبان/ 88.
معرّف: آقای آقا سید علی سیستانی و آقای آقا شیخ علی آقا تهرانی.
حدود اختیارات: حسبیات، نصف.