304- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج سید عبدالعظیم گرگانی - در مینودشت گرگان است.
... 6/رمضان/ 88.
معرّف: آقای آقا شیخ مصطفی اشرفی و آقای آقا شیخ مرتضی اشرفی.
حدود اختیارات: حسبیات، مازاد.
305- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ علی اصغر ریزی اصفهانی ... 9/رمضان/ 88.
معرّف: آقای حاج شیخ محمدباقر نطنزی - آقای شیخ رمضانعلی رضائی.
حدود اختیارات: حسبیات، مازاد.
306- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ غلامرضا رحمانی همدانی ... 19/رمضان/ 88.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیات، مازاد.
307- گیرنده: آقای حاج سید علی رئیسی - گرگان ... 2/شوال/ 88.
معرّف: آقایان اخوان مرعشی.
حدود اختیارات: حسبیه و ایصال دوثلث.
308- گیرنده: جناب مشهدی سیف الله تولائی ابرقوئی ... 5/شوال/ 88.
معرّف: جمعی از اهالی محل خودشان.
حدود اختیارات: مجازند در تصفیه حساب و اخذ و ایصال و دریافت قبض.
309- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ زین العابدین ثقفی - مشهد ... 5/شوال/ 88.
معرّف: آقایان اشرفی‌ها و آقای ملایری.
حدود اختیارات: حسبیه و ایصال بقیه.
310- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید عباس میریونسی ... 14/شوال/ 88.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیه، ایصال بقیه.
311- گیرنده: آقای حاج نوروزعلی نوروزی هراتی بازارسلطانی تهران، طبقه دوم، حجره حاج مهدی.
یاوری (تلفن 50662) ... 19/شوال/ 88.
معرّف: آقای واعظی و آقای ... (1).