حدود اختیارات: وکیل اخذ و ایصال.
312- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ محمدجواد ممجّد ... 20/شوال/ 88.
معرّف: آقای حاج سید کاظم میرعبدالعظیمی و آقای حاج آقا مجتبی رودباری.
حدود اختیارات: حسبیه و دوثلث ایصال.
313- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ علی رضا ممجّد ... 20/شوال/ 88.
معرّف: آقای حاج سید کاظم میر عبدالعظیمی.
حدود اختیارات: حسبیه و دوثلث ایصال.
314- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا شیخ علی غیاثی- قم (در حومه آمل مازندران می‌رود).
... 21/شوال/ 88.
معرّف: آقای محمدی و آقای گرامی و آقای کریمی.
حدود اختیارات: حسبیه و دوثلث ایصال.
315- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید جواد حیدری- یزد ... 27/شوال/ 88.
معرّف: آقای وزیری یزدی، آقای آقا سید عباس خاتمی.
حدود اختیارات: حسبیه نصف (لفظاً اجازه وسیع دارد).
316- گیرنده: مروج الاحکام آقای سید رضا مقدسی محلاتی ... 11/ذی القعده/ 88.
معرّف: آقای آقا طه و آقای روحانی و آقای توسلی.
حدود اختیارات: اخذ سهم سادات و برای کسری سهم امام و ایصال باقی.
317- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ عبدالخالق اصفهانی ... 20/ذی القعده/ 88.
معرّف: آقای حاج آقا عطاء الله و آقای خسروشاهی.
حدود اختیارات: حسبیه و ایصال مازاد.
318- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ حسین کرمانی ... 20/ذی القعده/ 88.
معرّف: آقای حاج میرزا علی مشکینی.
حدود اختیارات: حسبیه و ایصال مازاد.
319- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج سید حسن موسوی نائینی ... 23/ذی القعده/ 88.
معرّف: آقای سید جلال یزدی، آقای حاج سید حسین فاطمی نائینی.